Ładuję...
Zarejestruj się

Polityka prywatności

DEFINICJE UŻYTE W POLITYCE PRYWATNOŚCI:

Administrator: AGRO-SERWIS DS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k., Aleja Wilanowska 67A lok. 20, 02-765 Warszawa posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP 7010580103.

Dane osobowe: Wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej poprzez jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej, w tym nr IP urządzenia, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookie oraz innej podobnej technologii.

RODO: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Serwis: wydawany przez Administratora serwis internetowy, do którego stosuje się niniejsza Polityka tj. www.parts-center.pl, zarządzany przez Administratora.

Użytkownik: każda osoba fizyczna odwiedzająca Serwis lub korzystająca z usług lub funkcjonalności udostępnianych w Serwisie.

PRZETWARZANIE DANYCH W ZWIĄZKU Z KORZYSTANIEM Z SERWISU

W związku z korzystaniem przez Użytkownika z Serwisu, Administrator zbiera dane w zakresie niezbędnym do świadczenia poszczególnych usług oferowanych w Serwisie, a także informacje o aktywności Użytkownika w Serwisie. Poniżej zostały opisane szczegółowe zasady oraz cele przetwarzania danych osobowych gromadzonych podczas korzystania przez Użytkownika z Serwisu.

CELE ORAZ PODSTAWY PRAWNE PRZETWARZANIA DANYCH W SERWISIE

Korzystanie z serwisu

Dane osobowe wszystkich osób korzystających z Serwisu (w tym adres IP lub inne identyfikatory oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookies lub innych podobnych technologii) przetwarzane są przez Administratora:

 • w celu świadczenia usług drogą elektroniczną w zakresie udostępniana Użytkownikom treści gromadzonych w Serwisie – wówczas podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO);
 • w celach analitycznych i statystycznych – wówczas podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), polegający na prowadzeniu analiz aktywności Użytkowników, a także ich preferencji, w celu poprawy stosowanych funkcjonalności i świadczonych usług;
 • w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) polegający na ochronie swoich praw;

Aktywność Użytkownika w Serwisie, w tym jego dane osobowe rejestrowane są w logach systemowych. Zebrane w logach informacje przetwarzane są przede wszystkim w celach związanych ze świadczeniem usług. Administrator przetwarza również dane w celach technicznych, administracyjnych, zapewnienia bezpieczeństwa systemu informatycznego oraz zarządzania nim, a także w celach analitycznych i statystycznych – w tym zakresie podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).

Formularze kontaktowe

Administrator zapewnia możliwość skontaktowania się z nim przy wykorzystaniu poczty elektronicznej lub formularza kontaktowego. Podanie podstawowych danych (imię lub nazwa firmy, adres email, producent maszyny, nr seryjny maszyny) jest wymagane w celu przyjęcia i obsługi zapytania, a ich niepodanie skutkuje brakiem możliwości jego obsługi. Podanie pozostałych danych jest dobrowolne.

Dane osobowe są przetwarzane:

 • w celu identyfikacji nadawcy oraz obsługi jego zapytania – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy o świadczenie usługi (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO);
 • w celach analitycznych i statystycznych – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), polegający na prowadzeniu statystyk zapytań zgłaszanych przez Użytkowników za pośrednictwem Serwisu w celu doskonalenia jego funkcjonalności.

Składanie zamówienia

Celem przetwarzania danych Użytkownika przez Administratora, podanych przez Użytkownika w związku z zakupami w Serwisie, jest realizacja zamówień. Podstawą przetwarzania danych osobowych w tym przypadku jest:

 • umowa lub działania podejmowane na żądanie Użytkownika, zmierzające do jej zawarcia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
 • ciążący na Administratorze obowiązek prawny związany z rachunkowością (art. 6 ust. 1 lit. c) oraz
 • prawnie uzasadniony interes Administratora, polegający na przetwarzaniu danych w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Podanie danych przez Użytkownika jest dobrowolne, ale jednocześnie konieczne do zawarcia umowy. Niepodanie danych uniemożliwi zawarcie umowy sprzedaży w Serwisie.

Dane Użytkownika podane w związku z zakupami w Serwisie będą przetwarzane do momentu, w którym:

 1. przestanie obowiązywać umowa zawarta między Użytkownikiem a Administratorem;
 2. na Administratorze przestanie ciążyć obowiązek prawny, zobowiązujący go do przetwarzania danych Użytkownika;
 3. ustanie możliwość dochodzenia roszczeń przez Użytkownika lub Administratora, związanych z umową zawartą przez Serwis;
 4. zostanie przyjęty sprzeciw Użytkownika wobec przetwarzania jego danych osobowych – w przypadku gdy podstawą przetwarzania danych był uzasadniony interes Administratora

– w zależności od tego, co ma zastosowanie w danym przypadku i co nastąpi najpóźniej.

Kupującemu przysługuje prawo żądania:

 • dostępu do swoich danych osobowych,
 • ich sprostowania,
 • usunięcia,
 • ograniczenia przetwarzania,
 • przeniesienia danych do innego administratora,
 • wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania danych z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją Użytkownika – wobec przetwarzania dotyczących go danych osobowych, opartego na art. 6 ust. 1 lit. f RODO (tj. na prawnie uzasadnionych interesach realizowanych przez administratora).

W celu realizacji swoich praw, Użytkownik powinien skontaktować się ze Administratorem poprzez pocztę elektroniczną sklep@parts-center.pl lub pocztą tradycyjną na adres: AGRO-SERWIS DS Spółka z o.o. sp.k, ul. Polowa 14, 18-300 Zambrów.

W przypadku gdy Użytkownik uzna, że jego dane są przetwarzane niezgodnie z prawem, Użytkownik może złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.


POLITYKA COOKIES

PLIKI COOKIES ORAZ PODOBNA TECHNOLOGIA

Pliki cookies (tzw. ciasteczka) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, instalowane na urządzeniu Użytkownika, przeglądającego Serwis. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny serwisu internetowego, z którego pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Pliki cookies wykorzystywane są w celu:

 1. dostosowania zawartości stron serwisów internetowych do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania z Serwisu; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika serwisu internetowego i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb,
 2. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości,
 3. utrzymania sesji użytkownika serwisu internetowego (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła,

Pozostałe informacje

W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu użytkownika serwisu internetowego. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania przeglądarki internetowej. Niedokonanie zmiany ustawień w zakresie cookies oznacza, że będą one zamieszczone w urządzeniu końcowym użytkownika, a tym samym Administrator będzie przechowywać informacje w urządzeniu końcowym użytkownika i uzyskiwać dostęp do tych informacji.

OKRES PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Okres przetwarzania danych przez Administratora zależy od rodzaju świadczonej usługi i celu przetwarzania. Co do zasady dane przetwarzane są przez czas świadczenia usługi lub zrealizowania zamówienia, do czasu wycofania wyrażonej zgody lub zgłoszenia skutecznego sprzeciwu względem przetwarzania danych w przypadkach, gdy podstawą prawną przetwarzania danych jest uzasadniony interes Administratora. Okres przetwarzania danych może być przedłużony, w szczególności w następujących okolicznościach:

 • do czasu przedawnienia potencjalnych roszczeń wynikających z zawartych umów pomiędzy Administratorem a Użytkownikiem,
 • przez czas niezbędny do dochodzenia konkretnych roszczeń, z którymi wystąpił Administrator lub ich odparcia (jeżeli z roszczeniami wystąpił Użytkownik) w związku z zawartymi umowami,
 • przez czas wykonywania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności w zakresie regulacji podatkowych i rachunkowych, np. obowiązków związanych z przechowywaniem dokumentacji zgodnie z wymaganiami ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości,
 • przez okres niezbędny do udokumentowania przez Administratora przed organami administracji publicznej, w tym organem nadzoru w zakresie ochrony danych osobowych, prawidłowości spełnienia obowiązków prawnych na nim spoczywających,
 • w celach archiwizacyjnych, gdy dotyczy to historii prowadzonej korespondencji i udzielanych odpowiedzi na zgłaszane zapytania (niezwiązane bezpośrednio z zawartymi umowami).

Po upływie okresu przetwarzania, dane są nieodwracalnie usuwane.

ODBIORCY DANYCH

W związku ze świadczeniem usług dane osobowe są udostępniane podmiotom zewnętrznym, w tym w szczególności dostawcom odpowiedzialnym za obsługę systemów informatycznych służących do świadczenia usług, podmiotom takim jak banki i dostawcy usług płatniczych, firmy badawcze, podmioty odpowiedzialne za księgowość świadczenia usług prawnych, agencje marketingowe (w zakresie usług marketingowych) oraz firmy powiązane z Administratorem.

W przypadku uzyskania zgody użytkownika, jego dane mogą zostać również udostępnione innym firmom do ich własnych celów, w tym celów marketingowych. Administrator zastrzega sobie prawo do udzielenia informacji o Użytkowniku w oparciu o odpowiednią podstawę prawną oraz zgodnie z obowiązującym prawem właściwym organom lub osobom trzecim żądającym tych informacji.

BEZPIECZEŃSTWO DANYCH OSOBOWYCH

Administrator na bieżąco prowadzi analizę ryzyka w celu zapewnienia, że ​​dane osobowe przetwarzane są przez niego w sposób bezpieczny, a przede wszystkim zapewnia, że ​​dostęp do danych mają wyłącznie osoby upoważnione i tylko w zakresie niezbędnym do realizacji zadań, które realizują. Administrator zapewnia, że ​​wszelkie operacje na danych osobowych są rejestrowane i dokonywane wyłącznie przez upoważnionych pracowników i współpracowników.

DANE KONTAKTOWE

Kontakt z Administratorem jest możliwy poprzez adres pocztę elektroniczną sklep@parts-center.pl lub pocztą tradycyjną na adres: AGRO-SERWIS DS Spółka z o.o. sp.k, ul. Polowa 14, 18-300 Zambrów.

ZMIANY POLITYKI PRYWATNOŚCI

Polityka jest na systematycznie weryfikowana i aktualizowana, gdy zachodzi taka konieczność. Aktualna wersja Polityki Prywatności została przyjęta i obowiązuje począwszy od dnia 01.07.2022.

Grupy dyskusyjne: Części Manitou| Części do ciągników Claas / Renault| Części do Claas Jaguar| Części do kombajnów Claas